Ochrana osobných údajov zákazníka je poskytovaná zákonom č. 122/2013 Z. z., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

  • Spoločnost Technodat, CAE-systémy, spol. s r.o., (ďalej len Spoločnost) postupuje pri spracovaní a využití Vami poskytnutých osobných údajov v súlade s podmienkami vymedzenými týmto zákonom. Jedná sa najmä o tieto údaje: meno a priezvisko, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej len Osobné údaje).
  • Zákazník, ktorý na internetových stránkach Spoločnosti prevedie stanoveným postupom objednávku služieb alebo vyplní kontaktný formulár, vyplnením týchto údajov a ich odoslaním vyslovuje súčasne svoj súhlas so spracovaním týchto svojich osobných údajov a s ich zhromažďováním. Po dobu výkonu podnikateľskej činnosti spoločnosti bude spoločnosť e-mailové kontaktné adresy užívať pre zasielanie obchodných informácií o svojej spoločnosti, ostatné údaje budú využité pre účely iného spôsobu ponuky tovarov a služieb, ako i pre evidenčné účely.
  • Súhlas zákazníka sa vzťahuje na spracovanie jeho osobných údajov Spoločnosti, a to do doby písomného vyjadrenia nesúhlasu zákazníka s týmto spracovaním. Toto spracovanie a zhromažďovanie osobných údajov môže byť zo strany Spoločnosti v budúcnosti použité výhradne za účelom prípadnej ponuky obchodu a služieb zákazníkovi.
  • Zákazník má právo prístupu ku svojim osobným údajom a právo na ich opravu, podrobne upravené v ust. §28 zák. č. 122/2013 Z. z., o ochrane osobných údajov.
  • Spoločnosť neposkytne osobné údaje tretím osobám, pokiaľ k tomu neobdrží výslovný súhlas zákazníka.

Spoločnost Technodat, CAE-systémy, spol. s r.o. si váži Vašu dôveru, a preto maximálne chráni Vaše osobné údaje pred zneužitím. Osobné údaje zákazníkov sú zabezpečené proti zneužitiu a používané výhradne na skvalitnenie služieb.